Preskočit na obsah

Návrh stratégie rozvoja elektromobility v SR a jej vplyv na národné hospodárstvo SR

Dátum schválenia: 9. 9. 2015
Forma: Uznesenie vlády 504/ 2015
Dokument na stiahnutie: SK
 
Elektromobilita je vnímaná ako jedna z možností riešenia komplexného dopravného udržateľného systému. Stratégia predstavuje dôležitý krok pre perspektívne nasmerovanie Slovenska na progresívnu cestu znižovania negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie. Využívanie elektrických vozidiel prispeje k významnému zníženiu hluku a emisií pochádzajúcich z dopravy s pozitívnym dopadom na zvyšovanie kvality života. Po dostavbe ďalších plánovaných zdrojov, a s postupným rastom podielu obnoviteľných zdrojov, sa tento benefit ešte zvýši.

Cieľom materiálu je identifikovať  príležitosti a odporučiť opatrenia, ktoré v dlhodobom horizonte identifikujú prínosy alternatívnych pohonov v doprave, najmä elektromobility. Dokument mapuje situáciu ohľadne elektromobility  vo vybraných štátoch Európskej únie (referenčné štáty - Nemecká spolková republika, Rakúsko, štáty V4), analyzuje odporúčania vyplývajúce zo strategických dokumentov Európskej únie a navrhuje politiku podpory elektromobility na Slovensku.