Koncepcia využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy

Dátum schválenia: 1. 12. 2004
Forma: Uznesenie vlády SR č. 1149/2004
Dokument na stiahnutie: SK

4.1.1. Program na využitie poľnohospodárskej biomasy na výrobu tepla
Cieľ: Úspora energie z klasických zdrojov na výrobu tepla.

4.1.2 Program na využívanie poľnohospodárskej biomasy  ako zdroja energie v sušiarenstve
Cieľ: Znížiť spotrebu energie na sušenie poľnohospodárskych produktov.

4.1.3. Program na využitie dendromasy primárnym spracovaním dreva
Cieľ: Podpora subjektov pri spracovaní dendromasy na energetické využitie.

4.1.4. Program na zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy
Cieľ: Obnova ekologických a sociálnych funkcií lesov vo vidieckych oblastiach so zameraním na energetické využitie dendromasy.