Preskočit na obsah

Koncepcia energetickej efektívnosti SR

Dátum schválenia: 25. 4. 2007
Forma: Uznesenie vlády SR č. 576/2007
Dokument na stiahnutie: SK

Koncepcia je základný rámcový programový dokument SR s výhľadom činností a opatrení do roku 2020.

Úlohou koncepcie je na základe aktuálneho vývoja napomôcť riešeniu tých otázok v energetike, ktoré nerieši vnútorný trh s energiou, urobiť inventarizáciu súčasného poznania potenciálov energetických úspor v jednotlivých sektoroch, identifikovať bariéry, navrhnúť strategické ciele a priority, definovať energeticky úsporné opatrenia, časovo zoradiť postupné kroky smerujúce k dosiahnutiu stanovených cieľov a zabezpečiť realizáciu navrhnutých opatrení.

Hlavné ciele

  • Dosiahnuť postupného zníženia energetickej náročnosti na úroveň priemeru pôvodných 15 členských štátov EÚ.
  • Dosiahnuť celkového národného indikatívneho cieľa úspor energie za 9 rokov (2008 - 2016) podľa smernice 2006/32/ES o efektívnosti kumulovanú hodnotu úspor vo výške 9 % konečnej energetickej spotreby t.j. 37 215 TJ.
  • Nasledujúcich 5 rokov (2017 - 2021) dosiahnuť cieľa úspor 0,5 % konečnej energetickej spotreby ročne.
  • Pre roky 2022 - 2030 bol stanovený cieľ úspor 0,1 % konečnej spotreby ročne.
  • Dosiahnuť prechodného národného indikatívneho cieľa úspor energie pre tretí rok (2010) vo výške 3 % konečnej energetickej spotreby t.j. 12 405 TJ.
  • Zlepšiť účinnosť zariadení v oblasti výroby tepelnej a elektrickej energie (napr. použitím vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla) a znížiť energetické straty pri prenose, preprave a distribúcii energie.