Preskočit na obsah

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 – návrh

Dátum schválenia: 14. 5. 2014
Forma: Uznesenie vlády SR č. 232 / 2014
Dokument na stiahnutie: SK
 
Integrovaný regionálny operačný program (IROP) predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020.
 
Globálny cieľ:
Prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Stratégia podpory IROP zohľadňuje stratégiu Európa 2020 a prispieva k plneniu jej priorít, predovšetkým k udržateľnému a inkluzívnemu rastu.
 
Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Investičná priorita č. 4.1:
Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania.
Špecifický cieľ č. 4.1:
Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov.
 
Špecifický cieľ č. 4.1 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:

  • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov (zateplenie obvodových stien a strechy, výmena okien),
  • modernizácia vykurovacích systémov vrátane  rozvodov a hydraulického vyregulovania, inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácia systémov merania a riadenia / merače spotreby tepla za účelom zníženia spotreby energie,
  • modernizácia osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie,
  • modernizácia výťahov  za účelom zníženia spotreby energie,
  • odstránenie systémových porúch bytových domov zateplením za účelom zníženia spotreby energie.