Preskočit na obsah

Európska stratégia energetickej bezpečnosti (2014)

 
Dátum schválenia: 10. 11. 2010
Forma: Oznámenie Európskej komisie (KOM 2014) 330 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK, EN
 
Európska stratégia energetickej bezpečnosti obsahuje sériu konkrétnych opatrení na zvýšenie odolnosti Európy a zníženie jej závislosti od dovozu energií. Z dlhodobého hľadiska je energetická bezpečnosť Únie neoddeliteľne spätá a do veľkej miery závisí od potreby prejsť na konkurencieschopné, nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré obmedzí využívanie dovážaných fosílnych palív. Táto európska stratégia energetickej bezpečnosti je preto neoddeliteľnou súčasťou politického rámca pre klímu a energetiku do roku 2030.
 
V tejto stratégii sú stanovené oblasti, v ktorých je potrebné prijať rozhodnutia alebo v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte realizovať konkrétne opatrenia s cieľom reagovať na obavy týkajúce sa energetickej bezpečnosti. Je založená na ôsmich kľúčových pilieroch, ktorými spoločne presadzuje užšiu spoluprácu, ktorá bude prínosom pre všetky členské štáty pri súčasnom rešpektovaní vnútroštátnych rozhodnutí týkajúcich sa energetiky, a ktoré vychádzajú zo zásady solidarity:

  • bezprostredné opatrenia zamerané na zvýšenie schopnosti EÚ prekonať rozsiahle prerušenie dodávok počas zimy 2014/2015;
  • posilnenie núdzových mechanizmov/mechanizmov solidarity vrátane koordinácie posudzovania rizika a pohotovostných plánov, a ochrana strategickej infraštruktúry;
  • zníženie dopytu po energii;
  • vybudovanie dobre fungujúceho a plne integrovaného vnútorného trhu;
  • zvýšenie výroby elektrickej energie v Európskej únii;
  • ďalší rozvoj energetických technológií;
  • diverzifikácia externých dodávok a súvisiaca infraštruktúra;
  • zlepšenie koordinácie vnútroštátnych energetických politík a jednotný postup v rámci vonkajšej energetickej politiky.