Preskočit na obsah

Vodíková stratégia pre klimaticky neutrálnu Európu (2020)

Dátum schválenia: 8. 7. 2020
Forma: Európska komisia (KOM 2020) 301 final
Dokument na stiahnutie: SK, EN

Vodík z obnoviteľných zdrojov (OZE) a nízkouhlíkový vodík môžu prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov ešte pred rokom 2030, k obnove hospodárstva EÚ a sú kľúčovým prvkom pri budovaní klimaticky neutrálneho hospodárstva s nulovými emisiami do roku 2050, pretože môže nahradiť fosílne palivá a suroviny v sektoroch, kde je dekarbonizácia náročná. Vodík z OZE takisto ponúka jedinečnú príležitosť pre výskum a inováciu, zachovanie a posilnenie vedúceho postavenia EÚ v oblasti technológií, ako aj dosiahnutie hospodárskeho rastu a tvorbu pracovných miest v celom hodnotovom reťazci a v celej Únii.

Rýchle a rozsiahle zavádzanie ekologicky čistého vodíka je predpokladom pre to, aby EÚ dokázala zrealizovať vyššie ambície v oblasti klímy. Stratégia obsahuje víziu, ako EÚ môže využívať čistý vodík ako realistické riešenie na postupnú dekarbonizáciu rozličných sektorov, identifikuje problémy, ktoré treba prekonať, stanovuje nástroje, ktoré EÚ môže zmobilizovať, a predstavuje plán opatrení na nadchádzajúce roky.

V období do roku 2050 by sa mal postupne a rozsiahle zavádzať vodík z OZE spolu s novou výrobou elektriny z obnoviteľných zdrojov. Celý proces je rozdelený na tri fázy, kde:

  • v prvej fáze (obdobie 2020 až 2024), je strategickým cieľom nainštalovať v EÚ elektrolyzéry na výrobu vodíka z OZE s výkonom minimálne 6 GW a vyrábať až 1 milión ton vodíka z OZE, v snahe dosiahnuť dekarbonizáciu existujúcej výroby vodíka, napríklad v chemickom priemysle, a uľahčiť zavádzanie vodíka v nových konečných použitiach, napríklad v iných priemyselných procesoch a prípadne v oblasti ťažkých úžitkových vozidiel,
  • v druhej fáze (obdobie 2025 až 2030) sa vodík musí stať neoddeliteľnou súčasťou integrovaného energetického systému so strategickým cieľom nainštalovať do roku 2030 elektrolyzéry s výkonom minimálne 40 GW a dosiahnuť objem výroby až 10 miliónov ton vodíka z OZE v EÚ,
  • v tretej fáze (od roku 2030 a výhľadovo do roku 2050) by technológie vodíka z OZE mali vyzrieť a zavádzať sa celoplošne, aby sa rozšírili vo všetkých ťažko dekarbonizovateľných sektoroch, kde iné alternatívy nemusia byť realizovateľné alebo sú spojené s vyššími nákladmi.