Preskočit na obsah

Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 (2022)

Dátum schválenia: 10. 2. 2022
Forma: Uznesenie vlády SR č. 94/2022
Dokument na stiahnutie: SK
 
Plán zohľadňuje všetky vytýčené priority na podporu udržateľného rozvoja poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a vidieka v Slovenskej republike. Na základe neho bude poskytovaná pomoc z EPZF a EPFRV v programovacom období 2023 – 2027 prostredníctvom súboru intervencií vo forme priamych platieb, prechodných vnútroštátnych platieb, sektorových intervencií a intervencií na rozvoj vidieka zoskupených v rámci 9 špecifických cieľov a 1 prierezového cieľa.
 
V oblasti energetiky o. i. plán podporí zvyšovanie podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovom objeme energií v poľnohospodárstve, zvyšovanie energetickej efektívnosti a podporí udržateľné využívanie energetických zdrojov, najmä biomasy.
 
Špecifický cieľ 4 (D) – Prispieť k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu, a to aj znižovaním emisií skleníkových plynov a zvyšovaním sekvestrácie uhlíka, ako aj podporovať udržateľnú energiu