Preskočit na obsah

Pohon pre klimaticky neutrálne hospodárstvo: stratégia integrácie energetického systému EÚ (2020)

Dátum schválenia: 8. 7. 2020
Forma: Európska komisia (KOM 2020) 299 final
Dokument na stiahnutie: SK, EN

Na dosiahnutie klimatických cieľov na rok 2030 a klimatickej neutrality do roku 2050 je kľúčová integrácia energetického systému, ktorá využíva potenciál energetickej efektívnosti, umožňuje rozsiahlejšiu integráciu obnoviteľných zdrojov, zavedenie nových dekarbonizovaných palív a obehovejší prístup k výrobe a prenosu energie.

Stratégia obsahuje víziu toho, ako urýchliť prechod na integrovanejší energetický systém, ktorý podporuje klimaticky neutrálne hospodárstvo pri najnižších nákladoch vo všetkých sektoroch a zároveň posilňuje energetickú bezpečnosť, chráni zdravie a životné prostredie a podporuje rast, inováciu aj vedúce globálne postavenie priemyslu.

Okrem vízie, stratégia obsahuje návrhy konkrétnych politických a legislatívnych opatrení na úrovni EÚ, ktoré budú postupne formovať nový integrovaný energetický systém pri zohľadnení odlišných východiskových pozícií jednotlivých členských štátov.

Identifikovaných je šesť pilierov, v rámci ktorých sa uvádzajú koordinované opatrenia na riešenie existujúcich prekážok integrácie energetického systému:

  • Obehovejší energetický systém vychádzajúci zo zásady prvoradosti energetickej efektívnosti
  • Zrýchlenie elektrifikácie na strane spotreby, nadväzujúc na elektrizačnú sústavu, ktorá je založená do veľkej miery na obnoviteľných zdrojoch
  • Podpora obnoviteľných a nízkouhlíkových palív vrátane vodíka v sektoroch, kde je dekarbonizácia komplikovaná
  • Príprava trhov s energiou na dekarbonizáciu a distribúciu zdrojov
  • Integrovanejšia energetická infraštruktúra
  • Digitalizovaný energetický systém a podporný inovačný rámec