Preskočit na obsah

Ďalšie kroky pre udržateľnú európsku budúcnosť - Európske akcie pre udržateľnosť

Dátum schválenia: 22. 11. 2016
Forma: Oznámenie Európskej komisie (KOM 2016) 739 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK, EN
 
EK v uvedenom oznámení uvádza, ako 10 politických priorít prispeje k uskutočňovaniu programu OSN týkajúceho sa udržateľného rozvoja do roku 2030 a ako bude EÚ plniť ciele udržateľného rozvoja v budúcnosti. Vklad EÚ bude zahŕňať dve oblasti činnosti:
1/ presadzovať ciele udržateľného rozvoja v európskom politickom rámci a súčasných prioritách EK;
2/ začať reflexiu o ďalšom vývoji dlhodobejšej vízie a zameraní sektorových politík po roku 2020.
 
EK využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, vrátane svojich nástrojov na lepšiu tvorbu práva, aby zabezpečila, že sa v existujúcich a nových politikách budú zohľadňovať tri piliere trvalo udržateľného rozvoja: sociálny, environmentálny a hospodársky.
S cieľom vytvoriť dynamický priestor spájajúci rôzne zainteresované strany verejnej aj súkromnej sféry EK vytvorí multilaterálnu platformu, ktorá bude plniť svoju úlohu pri následných činnostiach a výmene najlepších postupov plnenia cieľov udržateľného rozvoja naprieč sektormi.
EK bude od roku 2017 poskytovať pravidelné správy o pokroku EÚ smerom k naplneniu programu 2030 a začne uvažovať o ďalšom vývoji dlhodobejšej vízie na obdobie po roku 2020.