Analýza palivovo-energetických surovín a možnosti využívania zásob a prognóznych zdrojov z pohľadu ich ekonomickej efektívnosti

Dátum schválenia: 3. 3. 2010
Forma:Uznesenie vlády SR č. 152/2010
Dokument na stiahnutie: SK

Materiál analyzuje slovenské zásoby kľúčových energetických surovín a možnosti ich využitia.

Energetické suroviny tvoria v súčasnosti asi 7 % celkových zásob nerastných surovín na Slovensku. Dovedna evidujeme 82 ložísk energetických surovín (antracit, bituminózne horniny, gazolín, hnedé uhlie, lignit, neživičné plyny, ropa neparafinická, ropa poloparafinická, urán, zemný plyn), v ktorých je 1 147 217 tis. ton surovín (bez podzemných zásobníkov zemného plynu). Najvýznamnejšiu časť predstavujú zásoby hnedého uhlia a lignitu (spolu 94 % z celkových zásob).

Slovensko je trvalo závislé na dovoze ropy, zemného plynu, čierneho uhlia a jadrového paliva a táto závislosť sa vzhľadom na geologické danosti a stupeň preskúmanosti územia v podstatnej miere nezmení.