Preskočit na obsah

Aktualizácia surovinovej politiky

Dátum schválenia: 14. 7. 2004
Forma: Uznesenie vlády SR č. 722/2004
Dokument na stiahnutie: SK

Hlavným obsahom aktualizovanej surovinovej politiky je analýza domácich zdrojov palivo-energetických, rudných a nerudných surovín a surovín pre výrobu stavebných látok a určenie pravidiel ochrany a šetrného využívania nerastného bohatstva štátu v zmysle princípov trvalo udržateľného rozvoja. Aktualizovaná surovinová politika stanovuje dlhodobé ciele a nástroje na efektívne využívanie a ochranu surovinových zdrojov pri rešpektovaní zásad trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti a ochrany životného prostredia. Zodpovednosť štátu spočíva najmä vo vytváraní relatívne stabilného prostredia pre rozvoj ťažby a využívanie domácich surovinových zdrojov s cieľom znižovania závislosti na ich dovoze, v ochrane zdrojov nerastných surovín a využívania druhotných surovín, vrátane banských a technologických odpadov a ochrane životného prostredia.