Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Oznámenie o strategickom dokumente k ÚPD - O Bošáca
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Final record
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 1 01.12.2022
Obehové centrum pre úpravu a zhodnocovanie odpadov a rozšírenie skládky nie nebezpečného odpadu
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Trnava Infrastructure 01.12.2022
Výrobná hala D - Scheuch Prievidza
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Prievidza Engineering and electrotechnical industry 01.12.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vlkanová 2022 – 2031 (aktualizácia)
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese SEA
Banskobystrický Banská Bystrica Zvolen podla § 4, ods. 1 01.12.2022
Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – Kompostáreň Trenčín – zvýšenie kapacity
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Trenčín Infrastructure 01.12.2022
Územný plán obce Obyce
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Nitriansky Banskobystrický Zlaté Moravce Žarnovica podla § 4, ods. 1 30.11.2022
Územný plán obce Horné Štitáre - Zmeny a doplnky č.2
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 2 30.11.2022
Malá vodná elektráreň Iliaš
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Banská Bystrica Energy industry 30.11.2022
Areál MINISTRY rental service, s.r.o., Banská Bystrica – Šalková
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastructure 30.11.2022
Územný plán zóny Karlova Ves - Líščie údolie, Mestská časť Bratislava - Kalrova Ves
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Bratislavský Bratislava IV podla § 4, ods. 2 30.11.2022
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Brestov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2 30.11.2022
Pokračovanie v činnosti zberu odpadov zo zdravotnej starostlivosti
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastructure 30.11.2022
DI&S s. r. o. zariadenie na zhodnocovanie odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastructure 30.11.2022
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Banská Bystrica, časť Majer
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastructure 30.11.2022
Obytný súbor Pršianska terasa Banská Bystrica B 1, 2. stavba
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastructure 30.11.2022
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Tomášov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Bratislavský Trnavský Senec Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 30.11.2022
Pokračovanie v banskej činnosti podľa plánu otvárky, prípravy a dobývania ložiska,, lokalita Mútnik, Hnúšťa na roky 2024-2053
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- posudzovať
Banskobystrický Rimavská Sobota Tažobný priemysel 30.11.2022
IBV Vlčia jama – stred, k.ú. Radvaň
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastructure 30.11.2022
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Banská Bystrica, časť Radvaň
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastructure 30.11.2022
Komunitný plán sociálnych služieb obce Zborov na roky 2023-2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 1 30.11.2022
Územný plán obce Machulince
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Nitriansky Zlaté Moravce podla § 4, ods. 1 30.11.2022
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 1 30.11.2022
Územný plán zóny Brnianska - Patrónka
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Bratislava I podla § 4, ods. 2 30.11.2022
Stredisko zhodnocovania odpadov prenosnými zariadeniami
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov Infrastructure 30.11.2022
ZEOCEM, a.s. - Rekonštrukcia pecnej linky na výpal slinku
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Prešovský Vranov nad Topľou Industry of building materials 30.11.2022