Preskočit na obsah

Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 1 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 8.1 Zariadenia na výrobu skla a sklenených vláken s kapacitou tavby
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Zmena navrhovanej činnosť je situovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Púchov, v katastrálnom území Lednické Rovne. Dotknuté územie je umiestnené v intraviláne obce Lednické Rovne na parcele C-KN č. 227/4. Taviaci agregát č. 1 bude umiestnený na rovnakom mieste ako terajší taviaci agregát č. 1, v hale liniek automatickej výroby č. 1, č. 2, č. 3 a č. 7. Taviaci agregát č. 1 taví sklovinu pre automatické linky č. 1 a č. 2. To vyžaduje, aby taviaci agregát vrátane žľabov zostal na pôvodnom mieste, aby sa natavená sklovina mohla okamžite použiť pre následnú výrobu. Zmena navrhovanej činnosti spočíva vo zvýšení výkonu taviaceho agregátu č. 1 a zmene palivovej základne. Navrhovaná zmena predstavuje: 1./ Zvýšenie výkonu taviaceho agregátu č. 1 z 33 na 35 ton/deň (maximálny výkon) - z dôvodu použitej koncepcie aktuálny typ taviaceho agregátu umožňuje reálne taviť maximálne 25 t/deň kvalitnej skloviny, oproti projektovaným 33 ton/deň. 2./ Vo Variante 1 - zmena palivovej základne z režimu zemný plyn/vzduch/elektropríhrev na zemný plyn/kyslík/elektropríhrev (zníženie tvorby emisií CO2, ktorá predstavuje približne 30 % zníženie emisií pri zámene kyslíka za vzduch). 3./ Vo Variante 2 - zmena palivovej základne z režimu zemný plyn/vzduch/elektropríhrev na celoelektrické tavenie (zníženie emisií CO2 na 10 % terajšieho množstva TA č. 1).
 • Place of implementation: Lednické Rovne (okres: Púchov)
 • Competent authority: Okresný úrad Púchov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova 820/16, 02001 Púchov
 • Proponent: RONA, a.s.
 • Proponent´s identification number: 31642403
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  28.11.2022
  Notice of change of the proposed activity
  28.11.2022
  Decision before it enters into force
  26.01.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  15.03.2023