Zvýšenie ročnej ťažby andezitu v dobývacom priestore Ruskov do 200 000 ton ročne

  • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Activity: 1.11 Lomy a povrchová tažba a úprava kamena, tažba štrkopiesku a piesku
  • Zistovacie konanie

Base information