Zvýšenie kapacity zariadenia na biodegradáciu odpadov

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Zmena navrhovanej činnosti v prevádzke Cerová sa týka zvýšenia množstva prijímaných odpadov do zariadenia na biodegradáciu odpadov. V súčasnosti povolená kapacita zariadenia predstavuje 15 000 t prijímaných odpadov, zmena navrhovanej činnosti predstavuje navýšenie kapacity na 30 000 t/rok.
 • Place of implementation: Cerová (okres: Senica)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: BTT s.r.o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35944382
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
 • Documents

  State Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  11.02.2019
  Text of Notice of change of proposed activity
  11.02.2019
  Decision before it enters into force
  14.05.2019
  Appeal/Decomposition against decision
  27.09.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  04.10.2019