Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Spišské Podhradie

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Cieľom spracovania Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu mesta (ďalej len ZaD č.3 ÚPN) je zmeniť a doplniť schválenú koncepciu rozvoja mesta Spišské Podhradie v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja mesta. V tomto zmysle je hlavným cieľom riešenia ZaD č.3 ÚPN aktualizovať záväznú časť ÚPN mesta, t. j aktualizovať regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania obce, vymedzenie funkčných plôch a územno-technické podmienky pre umiestňovanie verejnoprospešných stavieb, zariadení verejného dopravného a technického vybavenia.
 • Place of implementation: Hincovce, Bijacovce, Jablonov, Spišské Vlachy, Baldovce, Bystrany, Granč - Petrovce, Žehra, Studenec, Lúčka, Spišské Podhradie, Pavľany, Nemešany (okresy: Spišská Nová Ves, Levoča)
 • Competent authority: Okresný úrad Levoča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Majstra Pavla 59, 05401 Levoča
 • Procurer: Mesto Spišské Podhradie
 • Procurer´s identification number: 00329622
 • Approving authority: Mestské zastupiteľstvo mesta Spišské Podhradie
 • Documents

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.