Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Zborov

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Cieľom riešenia ÚPD „Z a D č. 2/2021 ÚPN-O Zborov“ je aktualizovať schválenú koncepciu rozvoja obce v súlade s aktuálnymi potrebami jej územného rozvoja, najmä s potrebou vykonania jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami, v zmysle § 8g zákona 330/1991 Z.b. o pozemkových úpravách. Aktualizácia Územného plánu obce Zborov v určenom rozsahu nie je v rozpore so zadávacím dokumentom pre ÚPN obce Zborov. Návrh nových funkčných plôch vyplynul z aktuálnej požiadavky a dopytu a funkčné zmeny jednotlivých plôch sú riešené predovšetkým v priamej nadväznosti na plochy obdobnej funkcie podľa platného územného plánu, respektíve pôvodné funkcie vhodne dopĺňajú.
 • Place of implementation: Chmeľová, Andrejová, Zborov, Bardejov, Smilno, Stebník (okres: Bardejov)
 • Competent authority: Okresný úrad Bardejov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Dlhý rad 16, 08501 Bardejov
 • Procurer: Obec Zborov
 • Procurer´s identification number: 00322742
 • Approving authority: Obecné zastupiteľstvo Zborov
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Notice
  01.03.2022
  Decision from screening procedure
  09.01.2023
  Text of Strategy document
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022