Preskočit na obsah

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE OSTRATICE

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Ciele riešenia strategického dokumentu Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Ostratice vyplývajú z účelu a zamerania využitia územnoplánovacej dokumentácie. V riešení dokumentácie Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Ostratice je potrebné v súlade s § 11, ods.5 stavebného zákona, doplniť riešenie územno-technických a environmentálnych problémov a doplniť územný rozvoj obce zodpovedajúci potenciálu územia a potrebám obyvateľov obce pri rešpektovaní princípov trvaloudržateľného rozvoja. Územnoplánovací dokument komplexne aktualizuje územný rozvoj vymedzených častí územia obce a bude po schválení záväzným dokumentom pre obec, obyvateľov obce a ostatných účastníkov procesu povoľovania a realizácie plánovaných zámerov územného rozvoja obce. Rieši nové funkčné využitie častí územia obce a stanovuje limity a regulatívy pre ich rozvoj.
 • Place of implementation: Livina, Ostratice, Nadlice, Žabokreky nad Nitrou, Pravotice, Nedašovce, Partizánske (okresy: Partizánske, Bánovce nad Bebravou)
 • Competent authority: Okresný úrad Partizánske
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. SNP 151/6, 95801 Partizánske
 • Procurer: Obec Ostratice, Obecný úrad č. 200, 956 34 Ostratice
 • Procurer´s identification number: 00310905
 • Approving authority: Obec Ostratice
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  27.06.2022
  Notice
  27.06.2022
  Decision from screening procedure
  04.08.2022
  Text of Strategy document
  27.06.2022
  27.06.2022
  27.06.2022
  27.06.2022
  27.06.2022
  27.06.2022
  27.06.2022