Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Spišské Podhradie

 • Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Cieľom spracovania ZaD č.2 ÚPN-O je doplniť schválenú koncepciu rozvoja mesta v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja mesta. V tomto zmysle je hlavným cieľom riešenia ZaD č.2 ÚPN-O aktualizovať záväznú časť ÚPN mesta, t.j. aktualizovať regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania obce, vymedzenie funkčných plôch a územno-technické podmienky pre umiestňovanie verejnoprospešných stavieb, zariadení verejného dopravného a technického vybavenia.
 • Place of implementation: Spišské Podhradie (okres: Levoča)
 • Competent authority: Okresný úrad Levoča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Majstra Pavla 59, 05401 Levoča
 • Procurer: Mesto Spišské Podhradie
 • Procurer´s identification number: 00329622
 • Approving authority: Mestské zastupiteľstvo Spišské Podhradie
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  21.04.2017
  Notice
  21.04.2017
  zip
  21.04.2017
  21.04.2017
  Decision from screening procedure
  25.05.2017