Preskočit na obsah

Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu Mesta Rajec

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: - vytvoriť podmienky pre rozvoj funkcie bývania vo väzbe na zastavané územie, vytvoriť podmienky pre dobudovanie potrebnej občianskej vybavenosti v oblasti športu a rekreácie, aktualizovať a spresniť funkčné využitie existujúcich plôch výroby, vytvoriť podmienky pre dobudovanie dopravného a technického vybavenia územia, riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania riešeného územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a únosnosti územia, koordinovať záujmy v území mesta, zabezpečiť ochranu životného prostredia a stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.
 • Place of implementation: Rajec (okres: Žilina)
 • Competent authority: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Procurer: Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
 • Procurer´s identification number: 00321575
 • Approving authority: Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  24.08.2020
  Notice
  24.08.2020
  Decision from screening procedure
  02.10.2020
  Text of Strategy document
  24.08.2020
  24.08.2020
  24.08.2020
  24.08.2020
  24.08.2020
  24.08.2020
  24.08.2020
  24.08.2020
  24.08.2020
  24.08.2020