Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Petrova Ves

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Hlavným cieľom riešenia zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Petrova Ves je vyhovieť novým nárokom na rozvoj územia, podporiť budovanie infraštruktúry, ako aj zosúladiť územný plán obce s novým územným plánom regiónu Trnavského samosprávneho kraja a s platnou legislatívou. Obstaranie zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Petrova Ves vyvolali: - potreba premietnutia návrhov projektu pozemkových úprav v k.ú. Petrova Ves a k.ú. Primoravské lúky, predovšetkým návrhov účelových komunikácií - poľných ciest, ako aj geometrického plánu pre lokalitu IBV Peklo II - požiadavka na rozšírenie obytného územia a na prehodnotenie rozšírenia výrobného územia - požiadavka na riešenie ochrany pred svahovými vodami na západnom okraji obce návrhom odvodňovacieho kanála a líniovej zelene - požiadavka na úpravu regulatívov v časti hospodárskeho dvora priľahlej k existujúcej obytnej zástavbe
 • Place of implementation: Kopčany, Letničie, Gbely, Unín, Smolinské, Radimov, Holíč, Petrova Ves (okresy: Skalica, Senica)
 • Competent authority: Okresný úrad Skalica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám.slobody 15, 90901 Skalica
 • Procurer: Obec Petrova Ves, Obecný úrad č. 53, 908 44 Petrova Ves
 • Procurer´s identification number: 00309770
 • Documents

  State Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  03.10.2019
  Notice
  03.10.2019
  Text of Strategy document
  03.10.2019
  03.10.2019
  03.10.2019
  03.10.2019
  03.10.2019
  03.10.2019
  03.10.2019