Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Domaniža

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: - Aktualizácia platnej územnoplánovacej dokumentácie v súlade s platnou legislatívou pre ďalší územný rozvoj územia obce Domaniža. Tento dokument zosúladí navrhované stavebné zámery s komplexným priestorovým usporiadaním a funkčným využívaním riešeného územia, skvalitní dopravnú infraštruktúru obce v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Hlavným cieľom strategického dokumentu je: - Vytvoriť podmienky pre funkciu bývania - Vytvoriť podmienky pre funkciu rekreácie - Vytvoriť podmienky pre funkciu poľnohospodárskej výroby - Zabezpečiť ochranu životného prostredia, kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt v území - Regulovať a koordinovať investičné záujmy v území obce - Zosúladiť záujmy obecné so záujmami celospoločenskými, rešpektovaním aktuálneho ÚPN - VÚC Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov - Vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby.
 • Place of implementation: Pružina, Domaniža, Prečín, Sádočné, Malé Lednice, Čelkova Lehota (okres: Považská Bystrica)
 • Competent authority: Okresný úrad Považská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
 • Procurer: Obec Domaniža
 • Procurer´s identification number: 00317195
 • Approving authority: Obecné zastupiteľstvo
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Notice
  15.03.2023
  Decision from screening procedure
  03.05.2023
  Text of Strategy document
  15.03.2023