Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Dolné Plachtince

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Obstaranie zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Dolné Plachtince požiadavky vlastníkov pozemkov, ako aj požiadavky obce na doplnenie rozvojových plôch na výstavbu a na zmenu funkčného využitia. Návrh riešenia zmien a doplnkov č. 1 obsahuje: - doplnenie rozvojových plôch D1 – D7 pre rozšírenie obytného územia - rozvojovú plochu zmeny Z1, ktorou s mení funkčné využitie areálu bývalej základnej školy z funkcie občianskeho vybavenia na funkciu bývanie - rozvojovú plochu zmeny Z2, ktorou sa mení funkčné využitie bývalej budovy PD z funkcie výroby na funkciu občianske vybavenie v rámci obytného územia - navrhované odstavné plochy pri cintoríne - návrh príslušného verejného dopravného a technického vybavenia a verejnoprospešných stavieb - priemet aktuálnej legislatívy, resp. legislatívnych zmien a doplnenie aktuálnych demografických údajov - ďalšie úpravy/ doplnenie regulatívov a zásad v textovej časti (osobitne regulatívov týkajúcich sa obytného územia a rekreačného územia)
 • Place of implementation: Dolné Plachtince (okres: Veľký Krtíš)
 • Competent authority: Okresný úrad Veľký Krtíš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. A.H.Škultétyho 11, 99001 Veľký Krtíš
 • Procurer: Obec Dolné Plachtince
 • Procurer´s identification number: 00319309
 • Approving authority: obec Dolné Plachtince
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  06.10.2022
  Notice
  06.10.2022
  Decision from screening procedure
  16.11.2022
  Text of Strategy document
  06.10.2022
  dop
  06.10.2022
  06.10.2022
  06.10.2022
  06.10.2022
  06.10.2022
  06.10.2022