Zhodnotenie sekundárneho biologického kalu na produkt s vyššou pridanou hodnotou

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 5.4 Priemyselné prevádzky na výrobu a) buniciny (celulózy) z dreva alebo podobných vláknitých materiálov, b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Rozšírenie jestvujúcej činnosti o činnosť zhodnocovania sekundárneho biologického kalu na produkt s vyššou pridanou hodnotou, využitím inovatívnej technológie s pozitívnym dopadom na životné prostredie.
 • Place of implementation: Hencovce, Nižný Hrabovec, Kučín (okres: Vranov nad Topľou)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: BUKOCEL, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
 • Proponent´s identification number: 36445461
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.