Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Pripravovaná Envirostratégia 2030 zadefinuje víziu do roku 2030, identifikuje základné systémové problémy, nastaví ciele pre rok 2030, navrhne rámcové opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie a obsiahne aj základné výsledkové indikátory, ktoré umožnia overovať dosiahnuté výsledky.
 • Place of implementation: Slovenská republika (okres: )
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Procurer: Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
 • Procurer´s identification number: 42181810
 • Approving authority: Vláda Slovenskej republiky
 • Documents

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.