Preskočit na obsah

Zdravotnícke distribučné centrum

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom predkladaného zámeru je posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti: „Zdravotnícke distribučné centrum“ a súčasne aj jestvujúcich stavených objektov, nehnuteľností, manipulačných plôch a parkovacích plôch spoločnosti APOT Invest s.r.o., ktoré využíva aj spoločnosť MED - ART, spol. s r.o. v existujúcom areáli investora/navrhovateľa posudzovanej činnosti: APOT Invest s.r.o. (definované v predkladanom zámere ako tzv. nulový variant). Jedná sa teda o posúdenie vplyvu novej navrhovanej investície/činnosti na životné prostredie vrátanej posúdenia celkového resp. komplexného exitujúceho areálu spoločnosti APOT Invest s.r.o. v lokalite Čermáň – mestskej časti mesta Nitra. Predkladaným dokumentom sa posúdi existujúci stav celého riešeného areálu investora APOT Invest s.r.o. o orientačnej výmere cca 22 800 m2 vrátane navrhovaných činností: „Zdravotnícke distribučné centrum“ a priamo vyvolanej investície – navýšeniu existujúceho počtu parkovacích miest do 170 ks. Navrhovaný zámer bude je rozdelený na 2 etapy.
 • Place of implementation: Nitra (okres: Nitra)
 • Competent authority: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Proponent: APOT Invest s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
 • Proponent´s identification number: 45628785
 • Permitting authority: OU NR, Mesto Nitra
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  19.04.2021
  Preliminary environmental study worked out by JS-ENVI, s.r.o., Sv. Gorazda č. 667, 951 31 Močenok
  Text of the preliminary environmental study
  19.04.2021
  Decision before it enters into force
  08.06.2021