Preskočit na obsah

Zberný dvor Snina

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Vybudovanie zberného dvora pre obyvateľov mesta Snina
 • Place of implementation: Snina (okres: Snina)
 • Competent authority: Okresný úrad Snina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Partizánska1057, P.O.Box 17, 06901 Snina
 • Proponent: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
 • Proponent´s identification number: 00323560
 • Permitting authority: Obec Stakčín, OÚ Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  08.09.2016
  08.09.2016
  Preliminary environmental study worked out by Mesto Snina, Ing. Lýdia Gičová
  Text of the preliminary environmental study
  08.09.2016
  08.09.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  07.10.2016
  15.11.2016