X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Zberný dvor obce Novoť

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovateľa je zosúladenie zariadenia na zber odpadov v zmysle platnej legislatívy zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zberu sú odpady: papier a lepenka, plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly a biologicky rozložiteľný odpad - kategórie ostatný odpad. Predmetom zberu budú aj odpady: elektroodpad z domácností, batérie a akumulátory a jedlé oleje a tuky.
 • Place of implementation: Novoť (okres: Námestovo)
 • Competent authority: Okresný úrad Námestovo
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Miestneho priemyslu 571, 02701 Námestovo
 • Proponent: Obec Novoť
 • Proponent´s identification number: 00314692
 • Permitting authority: Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  11.04.2016
  Preliminary environmental study worked out by Ing.Dominika Ďurišová, OPŽP, s.r.o., Horná Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámok
  Text of the preliminary environmental study
  11.04.2016
  11.04.2016
  11.04.2016
  11.04.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  25.05.2016
  13.06.2016