Preskočit na obsah

Zberný dvor obce Kolárovice

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Zosúladenie zariadenia na zber odpadov v zmysle platnej legislatívy. Predmetom zberu budú nasledovné odpady: papiera lepenka, plasty, sklo , viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky), elektroodpad, drobný stavebný odpad, jedlé oleje a tuky, objemový odpad a biologicky rozložiteľný odpad - kategórie -O, kovy, použité batérie a akumulátory.
 • Place of implementation: Kolárovice (okres: Bytča)
 • Competent authority: Okresný úrad Bytča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Zámok 104, 01401 Bytča
 • Proponent: Obec Kolárovice, Kolárovice 389, 013 54 Kolárovice
 • Proponent´s identification number: 00321362
 • Permitting authority: OU Bytča- OSŽP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ing. Dominika Ďurišová, OPŽP SK s.ro.,
  Text of the preliminary environmental study
  21.09.2016
  21.09.2016
  21.09.2016
  21.09.2016
  21.09.2016
  21.09.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  24.10.2016