Zberný dvor obce Hrušov

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Sprevádzkovanie jestvujúceho zberného dvora obce Hrušov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zberný dvor slúži na zber a dočasné skladovanie odpadov vyprodukovaných obyvateľmi a návštevníkmi obce, ktoré sú následne odovzdané na ďalšie spracovanie v zariadeniach oprávnených na túto činnosť.
 • Place of implementation: Hrušov (okres: Veľký Krtíš)
 • Competent authority: Okresný úrad Veľký Krtíš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. A.H.Škultétyho 11, 99001 Veľký Krtíš
 • Proponent: obec HRUŠOV, HRUŠOV 526, 991 42 Hrušov
 • Proponent´s identification number: 00319341
 • Permitting authority: Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor SOŽP (ŠSOH)
  Nám. A.H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  12.05.2016
  Preliminary environmental study worked out by Ing. Katarína Zrníková, PhD., Ing. Daniel Polák
  Text of the preliminary environmental study
  12.05.2016
  12.05.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  01.07.2016