Zberný dvor obce Belá

  • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  • Zistovacie konanie

Base information