Preskočit na obsah

Závod Ulstrup Plast Potvorice

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Účelom predkladaného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je výstavba nového výrobného závodu pre výrobu a skladovanie plastových dielov a komponentov používaných vo viacerých odvetviach strojárenského, elektrotechnického, spotrebného priemyslu, v zdravotníctve a pod., situovaného na nových, doteraz nevyužívaných plochách, severne od obce Potvorice. Novonavrhovaný závod sa bude nachádzať v pôvodne posudzovanom území pre navrhovanú činnosť „Logisticko-komerčný park Potvorice“, navrhovateľom ktorej bol IMEST GREEN, s.r.o., Michalská č. 7, Bratislava. Zámer mal vytvoriť infraštruktúru výlučne s funkciou pre skladovacie účely, pričom areál logisticko-komerčného parku bol navrhovaný so 14 veľkopriestorovými halami s rozlohou od 2050 m2 do 3600 m2 s možnosťou vzájomného funkčného prepojenia niektorých hál o celkovej ploche 43 700 m2. V areáli parku boli navrhované parkoviská o kapacite 135 stojísk. V súčasnosti sa v rámci riešeného areálu už nachádza výrobný závod ASKOLL Slovakia , s. r. o. (výroba elektromotorov MCA a CIM do práčok) a rozšírenie výrobného závodu Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s. r. o. (výroba filtrov rôznych druhov z plastov a kovu pre automobilový priemysel). Keďže výroba a skladovanie plastových dielov spoločnosti Ulstrup Plast s.r.o. predstavuje oproti činnosti posudzovanej v pôvodnom zámere zmenu, predkladá sa v zmysle § 18 ods. 5 vyššie uvedeného zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.
 • Place of implementation: Potvorice (okres: Nové Mesto nad Váhom)
 • Competent authority: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto n./Váhom
 • Proponent: Ulstrup Plast s.r.o., Stredská 1, 916 23 Pobedim
 • Proponent´s identification number: 36286559
 • Permitting authority: Obec Potvorice
  OU NMnV, OSZP, ŠVS
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  17.05.2023
  Notice of change of the proposed activity
  17.05.2023
  17.05.2023
  17.05.2023
  17.05.2023
  17.05.2023
  Decision before it enters into force
  28.06.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  07.08.2023

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien