Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava, zmena rozsahu projektu II. etapy - Pruské - kanalizácia a ČOV

 • Act: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete

Base information

 • Aim of the project: Účelom je presmerovanie odtoku splaškových odpadových vôd z ČOV Dubnica nad Váhom riešených v projekte: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava na ČOV Pruské. Na ČOV Pruské sa napoja obce Pruské, Bohunice a výhľadovo aj obec Červený Kameň, ktoré mali byť odkanalizované na ČOV Dubnica nad Váhom.
 • Place of implementation: Bohunice, Pruské (okres: Ilava)
 • Competent authority: Okresný úrad Ilava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Mierové nám. 81/18, 01901 Ilava
 • Proponent: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
 • Proponent´s identification number: 36672076
 • Permitting authority: Obec pruské, OÚ Ilava -OSŽP- ŠVS Ilava
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.