Preskočit na obsah

Zariadenie na zber a zhodnocovanie kovových odpadov Poprad - parc. č. KN - C 2454/19, 2454/10, 2454/11 a 2454/41 v k.ú. Poprad

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Vybudovanie zariadenia na zber, zhromažďovanie, spracovanie a úpravu železného šrotu, kovového odpadu a farebných kovov sleduje cieľ zmenšenie objemu odpadov pred ich ďalším nakladaním a to strihaním. Ide o novú činnosť – zber, skladovanie, úpravu a spracovanie železného šrotu, kovových odpadov a farebných kovov. Zariadenie, v ktorom sa bude vykonávať nakladanie s odpadmi, bude umiestnené v rámci areálu bývalého zariadenia na zber odpadov, ktorý susedí so železničnou vlečkou.
 • Place of implementation: Poprad (okres: Poprad)
 • Competent authority: Okresný úrad Poprad Okresný úrad Poprad
 • Proponent: TSR Slovakia s.r.o., Röntgenova 28, 851 01 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 47258811
 • Permitting authority: Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ing. Norbert Tóth, TSR Slovakia, s.r.o., Röntgenova 28, 851 01 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  08.07.2016
  08.07.2016
  08.07.2016
  08.07.2016
  08.07.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  12.09.2016