Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Spišská Nová Ves

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je pokračovanie v prevádzkovaní existujúceho zariadenia na zber, výkup a úpravu druhotných surovín (najmä železné a farebné kovy, káble) s možným rozšírením ďalších druhov odpadov vrátane nebezpečných.
 • Place of implementation: Spišská Nová Ves (okres: Spišská Nová Ves)
 • Competent authority: Okresný úrad Spišská Nová Ves
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikovo námestie 5, 05201 Spišská Nová Ves
 • Proponent: SIMAC - scrap s.r.o., Bratislavská 44, 040 11 Košice
 • Proponent´s identification number: 44914849
 • Permitting authority: Okresný útrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  04.04.2016
  04.04.2016
  Preliminary environmental study worked out by Ing. Andrea Kiernoszová, Čínska 11, 040 13 Košice
  Text of the preliminary environmental study
  04.04.2016
  04.04.2016
  04.04.2016
  04.04.2016
  04.04.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  10.05.2016
  09.06.2016