Preskočit na obsah

Zariadenie na zber a výkup odpadov – miestna výkupňa Banská Štiavnica

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Navrhovateľ navrhuje pokračovať s prevádzkou „Zariadenie na zber a výkup odpadov – miestna výkupňa Banská Štiavnica“. Navrhovaná činnosť je v areáli vykonávaná už od začiatku 90tych rokov 20. storočia a prevádzka bola zahájené ešte pred účinnosťou prvého zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredia a z tohoto dôvodu, nebola navrhovaná činnosť doposiaľ posudzovaná podľa zákona o EIA. Zariadenie predstavuje súbor funkčne a logisticky usporiadaných objektov a zariadení, ktoré budú zabezpečovať: - zber ostatných odpadov, vrátane výkupu, triedenia a zhromažďovania vykúpených kovových odpadov, papiera a plastov do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi, - zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi,
 • Place of implementation: Okres Banská Štiavnica (okres: Banská Štiavnica)
 • Competent authority: Okresný úrad Banská Štiavnica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Križovatka 4, 96901 Banská Štiavnica
 • Proponent: Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 50 634 518
 • Proponent´s identification number: 50634518
 • Permitting authority: Mesto Banská Štiavnica
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  22.04.2022
  Preliminary environmental study worked out by ENEX consulting, s.r.o., ul. Ľudovíta Stárka 2513/26 A, 911 05 Trenčín, IČO: 50 401 572
  Text of the preliminary environmental study
  22.04.2022
  22.04.2022