Zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov

  • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
  • Zistovacie konanie

Base information