Preskočit na obsah

Zariadenie na zber odpadov

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je zosúladenie existujúcej činnosti, na ktorú bol udelený súhlas na zber odpadu z elektrozariadení, ktorého platnosť sa končí dňa 31.05.2016 s novou legislatívou – so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v zmysle ktorého sa menia katalógové čísla prijímaných odpadov. Nejedná sa o činnosť, ktorá by bola v rozpore alebo nad rozsah povolenej činnosti, na ktorú bol udelený súhlas oprávňujúci prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadov vykonávať oddelený zber – zhromažďovanie a triedenie odpadov z elektrozariadení v členení podľa vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.
 • Place of implementation: Nedožery - Brezany (okres: Prievidza)
 • Competent authority: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Proponent: Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL, Kukučínova 732/48, 972 12 Nedožery Brezany
 • Proponent´s identification number: 33611467
 • Permitting authority: Okresný úrad Prievidza, OSŽP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Notice of change of the proposed activity
  01.06.2016
  01.06.2016
  01.06.2016
  01.06.2016
  01.06.2016
  01.06.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  28.06.2016
  26.07.2016

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien