Preskočit na obsah

Zámer pre objekty v záujmovom území VN Málinec

 • Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.2 Stavby a zariadenia na odber podzemnej vody na pitné účely, úpravne vôd, vodojemy,čerpacie stanice, zariadenia na zachytávanie prameňov
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Zabezpečiť úpravu vody pre využitie VN Málinec na plnú kapacitu. Odvedenie upravenej vody prostredníctvom vodovodných potrubí DN 800 a DN 600 do distribučných vodojemov.
 • Place of implementation: Málinec, Uhorské, Breznička, Kalinovo, Rovňany, Ozdín, Lučenec, Fiľakovo, Poltár (okresy: Poltár, Lučenec)
 • Competent authority: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Proponent: Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava
 • Proponent´s identification number: 00156752
 • Permitting authority: OÚ ŽP Lučenec a Poltár
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava