Preskočit na obsah

Výstavba IBV Stupné, lokalita Dlhé

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba bytových domov s časti v intraviláne, ale predovšetkým extraviláne obce Stupné. V riešenej lokalite Dlhé vznikne 171 samostatne stojacich rodinných domov. Každá parcela musí byť prístupná z riešenej miestnej komunikácie a ku každému RD musí prislúchať samostatný vstup, vjazd ako aj spevnená plocha pre minimálne 2 osobné automobily. Výstavbu IBV bude od hlavnej cesty III/1978 oddeľovať ochranné pásmo zelene. Lokalita je zo západnej strany ohraničená navrhovaným odvodňovacím rigolom pre zachytenie povrchovej dažďovej vody. Realizácia výstavby bude prebiehať v 4 etapách: 1. etapa – zrealizovanie hlavných zberných komunikácií (aspoň v hrubom prevedení), zrealizovanie prvých súbežných komunikácií s hlavnou cestou (len na východnej strane lokality) s uložením všetkých potrebných vedení inžinierskych sietí, 2. etapa – realizácia rodinných domov v tejto časti územia, 3. etapa – realizácia ostatných komunikácií v lokalite, vybudovanie odvodňovacieho rigolu na západnej strane, vybudovanie novej trafostanice a uloženie všetkých potrebných vedení inžinierskych sietí, 4. etapa – realizácia rodinných domov v ostatnej časti územia. Navrhovaná IBV zabezpečí zvýšenie kapacít ponuky bývania formou výstavby rodinných domov v obci Stupné.
 • Place of implementation: Stupné, Jasenica (okres: Považská Bystrica)
 • Competent authority: Okresný úrad Považská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
 • Proponent: Obec Stupné
 • Proponent´s identification number: 00591611
 • Permitting authority: OU PB OSZP, Obec Stupné
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ing. Marta Slámková
  Text of the preliminary environmental study
  28.02.2022
  28.02.2022
  28.02.2022
  28.02.2022
  28.02.2022
  28.02.2022
  28.02.2022
  Decision before it enters into force
  29.06.2022

  Final record

  Legitimate Final record
  10.08.2022