Preskočit na obsah

Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava

  • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Activity: 13.11 Vnútrozemské vodné cesty a prístavy vrátane prístavných zariadení pre vnútrozemskú vodnú dopravu 1.5 Tažba a úprava zemného plynu 2.18 Povrchové skladovanie fosílnych palív 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
  • Povinné hodnotenie

Base information