Preskočit na obsah

Územný plán zóny Vlárska

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Cieľom spracovania je v návrhu preveriť únosnosť zaťaženia územia a určiť optimálnu mieru intenzity dotvorenia jestvujúcej zástavby s dôrazom na zachovanie architektonickej a kultúrno-spoločenskej hodnoty zóny. Zároveň dosiahnuť konsenzus priestorových daností v území a návrhu tak, aby bolo možné povoliť a koordinovať investičnú činnosti v území pri zohľadnení širších väzieb na bezprostredné i širšie okolie a ich danosti. Cieľom je zároveň komplexné riešenie dopravy, vrátane statickej dopravy, cyklistickej a pešej dopravy s väzbami na širšie vzťahy. Na podklade výsledkov prieskumov a rozborov zóny a následného komplexného zhodnotenia územnotechnických, hospodárskych a sociálnych predpokladov a limitov využitia územia a z nich vyplývajúcich záverov sú hlavné ciele zadefinované nasledovne: - zosúladiť rozvoj územia v kontexte širších vzťahov s koncepčnými dlhodobými zámermi mestskej časti a mesta a konkrétnymi aktivitami ako aj potrebu prispôsobenia týchto aktivít charakteru územia; - zachovať a stabilizovať rezidenčný charakter zóny so zástavbou prevažne rodinnými domami; - rešpektovať limity a regulatívy stanovené záväznej časti ÚPN BA pre rozvojové plochy s ohľadom na charakter zástavby, morfológie terénu a možnosti napojenia na dopravnú a technickú infraštruktúru; - v maximálnej miere prihliadať na krajinnoekologické hľadiská pri umiestňovaní zástavby najmä medzi urbanizovaným územím mesta a prírodným prostredím; - riešiť priestupnosť územia a bezkolízny vstup do Bratislavského lesoparku s dobudovaním nástupných miest; - rešpektovať limity v území; - zosúladiť investičné zámery, hlavne v rozvojových plochách, a stanoviť limity využitia územia pre kvalitné obytné prostredie; - stanoviť koncepciu dopravného a technického vybavenia územia vo vzťahu k existujúcim systémom dopravného a technického vybavenia a k potrebám rozvoja mestských systémov; - zosúladiť individuálne a verejné záujmy v kontexte vymedzených vlastníckych vzťahov k pozemkom; - formovať a skvalitniť verejné priestory, ekologizovať územia a prinavrátiť zeleň do verejných priestorov.
 • Place of implementation: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Procurer: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • Procurer´s identification number: 00603317
 • Approving authority: Okresný úrad Bratislava, Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  24.06.2022
  Notice
  24.06.2022
  Decision from screening procedure
  17.05.2023
  Text of Strategy document
  24.06.2022