Preskočit na obsah

Územný plán zóny Senec – Margovo pole

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom činnosti je posúdenie Územného plánu zóny – Margovo pole, v rámci ktorého sa uvažuje s realizáciou komplexného obytného súboru s príslušnou dopravnou a technickou vybavenosťou ako aj so sociálnou infraštruktúrou v lokalite Margovo pole na výmere 38,2455 ha.
 • Place of implementation: Senec, Veľký Biel (okres: Senec)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec
 • Proponent´s identification number: 00305065
 • Permitting authority: Mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec
  Okresný úrad Senec, životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  01.06.2022
  Preliminary environmental study worked out by EKOCONSULT-enviro, a.s.
  Text of the preliminary environmental study
  01.06.2022
  01.06.2022