Územný plán obce Tesáre

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Hlavné ciele dokumentácie na úrovni územného plánu obce Tesáre sú nasledovné: - odsúhlasiť základný nástroj územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie, t.j. nástroj pre riadenie, usmerňovanie a regulovanie všetkých činností na území obce, ktorý komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, stanovuje zásady jeho organizácie a vecnú a časovú koordináciu jednotlivých činností v súlade s princípmi udržateľného rozvoja, podľa ustanovení § 1 Zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov, - premietnuť súčasné a predpokladané rozvojové zámery do územno-priestorového potenciálu obce tak, aby urbanistickou koncepciou riešenia bola zabezpečená a preukázaná komplexnosť a rozvojová únosnosť riešeného územia, - zosúladiť rozvojové a plánovacie dokumenty na úrovni vyšších územných celkov s rozvojovými zámermi obce. 3 Na základe vykonaných prieskumov a rozborov v zastavanom a v katastrálnom území obce Tesáre navrhnúť optimálny územný rozvoj pre bývanie v rodinných a bytových domoch, občiansku vybavenosť, šport a rekreáciu vo väzbe na vodnú nádrž - Priehradu Tesáre, nájsť nové voľné plochy pre podnikateľské aktivity nevýrobného charakteru, zachovať a zveľadiť kultúrne a archeologické dedičstvo obce, navrhnúť zlepšenie dopravného systému obce, riešiť dobudovanie chýbajúcej technickej infraštruktúry, zvýšiť ekologickú stabilitu územia a skoordinovať všetky rozvojové zámery s princípom trvalo udržateľného rozvoja obce.
 • Place of implementation: Tesáre (okres: Topoľčany)
 • Competent authority: Okresný úrad Topoľčany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ.Štúra 1738, 95540 Topoľčany
 • Procurer: Obec Tesáre
 • Procurer´s identification number: 311146
 • Approving authority: Obecné zastupiteľsvo obce Tesáre
 • Documents

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.