Preskočit na obsah

územný plán obce Osikov

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Obec Osikov má územný plán obce spracovaný v roku 2001 Ing.arch. Mariánom Demčkom, ktorý bol schválený 11.1.2002 uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/2002. V tomto územnom pláne stanovené zámery rozvoja obce boli prevažne naplnené, preto po obsahovej stránke už nepostačuje na usmerňovanie a koordináciu rozvoja obce v ďalšom období. Od doby jeho spracovania došlo k viacerým zmenám zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) a ďalších súvisiacich zákonov, a preto neposkytuje ani dostatočnú právnu oporu pre riadenie stavebného rozvoja obce a funkčné využívanie plôch v celom jej katastri. Od doby vypracovania pôvodného územného plánu obce bol spracovaný a schválený nový Územný plán Prešovského samosprávneho kraja, v súlade s ktorým musí územný plán obce byť, a viaceré územnoplánovacie podklady. Predchádzajúci územný plán je z vyššie uvedených dôvodov neaktuálny. V súlade s § 11 ods. 2 stavebného zákona, budú súčasné požiadavky na rozvoj obce a obsah a rozsah územnoplánovacej dokumentácie riešené novým Územným plánom obce Osikov. Hlavným dôvodom obstarania územného plánu je potreba vypracovať základný právny nástroj územného plánovania pre obec v súlade s cieľmi a úlohami územného plánovania podľa § 1 a § 2 stavebného zákona územnoplánovacou dokumentáciou spracovanou v súlade s § 8 stavebného zákona formou územného plánu obce podľa § 11 stavebného zákona, obstaraného obcou v súlade s § 17 a § 18 ods.4 stavebného zákona.
 • Place of implementation: Fričkovce, Vaniškovce, Bartošovce, Osikov, Raslavice, Terňa, Geraltov (okresy: Bardejov, Prešov)
 • Competent authority: Okresný úrad Bardejov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Dlhý rad 16, 08501 Bardejov
 • Procurer: Obec Osikov
 • Procurer´s identification number: 00322482
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Notice
  08.09.2020
  Text of Strategy document
  08.09.2020
  08.09.2020
  08.09.2020
  08.09.2020
  08.09.2020
  08.09.2020
  08.09.2020
  08.09.2020
  08.09.2020

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  11.12.2020

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement ATELIÉR URBEKO, s.r.o. Prešov, Ing. Stanislav Imrich, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚDP, Ing. arch. Vladimír Ligus, autorizovaný architekt SKA
  Text of Strategy document
  20.04.2021
  20.04.2021
  20.04.2021
  20.04.2021
  20.04.2021
  20.04.2021
  Text of Environmental Impact Statement
  20.04.2021