Preskočit na obsah

Územný plán obce Oščadnica

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: 3. Hlavné ciele: - komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia obce - aktualizovať funkčné využitie niektorých plôch v zmysle súčasne platného ÚPN-O podľa aktuálnych požiadaviek obce - vytvoriť predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitný zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja - vytvoriť predpoklady pre zachovanie kultúrnych, prírodných a civilizačných hodnôt - vytvoriť podmienky pre rozvoj základných funkcií bývania vo väzbe na zastavané územie obce a rekreácie celoštátneho a medzinárodného významu v Aglomerácii rekreačných útvarov Veľká Rača - vytvoriť podmienky pre rozšírenie a doplnenie základnej občianskej vybavenosti v obci - stanoviť podmienky pre funkciu výroby na existujúcich plochách výroby a skladového hospodárstva - vytvoriť podmienky pre dobudovanie dopravného a technického vybavenia obce - regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy - skvalitniť životné a obytné prostredie v obci - premietnuť do územného plánu obce zámery nadradenej územnoplánovacej dokumentácie - stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.
 • Place of implementation: Oščadnica (okres: Čadca)
 • Competent authority: Okresný úrad Čadca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Horná 2483, 02201 Čadca
 • Procurer: Obec Oščadnica
 • Procurer´s identification number: 00314170
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  14.03.2022
  Notice
  14.03.2022

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  03.05.2022
  Information about Scope of Assessment
  03.05.2022