Územný plán obce Liptovský Ján - Zmeny a doplnky č. 6

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: V zmysle ZaD č.6 ÚPN-O sa aktualizuje platný ÚPN-O podľa § 30 stavebného zákona v súlade s nadradenou dokumentáciou ÚPN-VÚC Žilinského kraja v znení ZaD č.5 ÚPN VÚC ŽK, ktoré riešia najmä umiestnenie vybraných cyklodopravných trás regionálneho významu v území Žilinského samosprávneho kraja, zaradené do Prílohy č. 7.17 „Identifikacia potrieb budovania cyklodopravných trás v ŽK" strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja na roky 2014 - 2020" a ktoré je záujem realizovať v rámci finančnej pomoci z fondov EÚ, t.j. pre kataster obce Liptovský Ján „Cyklodopravná Vážska cyklotrasa – úsek Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok“. Zmeny a doplnky sú spracované aj na základe požiadaviek obce Liptovský Ján, ktoré boli predložené spolu s grafickými a textovými podkladmi s cieľom dosiahnutia spoločenskej dohody štátnej správy, regionálnej samosprávy, miestnej samosprávy, právnických osôb a verejnosti o zmene priestorového usporiadania a funkčného využitia plôch v platnom ÚPN-O obce Liptovský Ján spočívajúcej v zmene iného funkčného využitia na poľnohospodárskej pôde v lokalite Luhy, urbanistický obvod UO I. – s hlavnou a vymedzenou funkciou ťažba štrkopieskov, kde dôjde k zmene funkčného využitia plôch na obmedzenie ťažby štrku.
 • Place of implementation: Liptovský Ján (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Competent authority: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Procurer: Obec Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka 39/3, 032 03 Liptovský Ján
 • Procurer´s identification number: 00315486
 • Documents

  State Step Document Date

  Notice

  Notice
  21.06.2019
  21.06.2019