Územný plán obce Dražkovce

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Hlavným cieľom územného plánu bude zabezpečenie územných a technických podmienok pre rozvoj obce a jej katastrálneho územia v návrhovom období. Ďalšími cieľmi územného plánu obce budú: •komplexné riešenie a určenie zásad priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, •stanovenie limitov využitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými danosťami a potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, dosiahnutie a udržanie ekologickej stability, •stanovenie regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v obci a vo voľnej krajine, •vzájomná koordinácia činností v území, zabezpečujúca účelné a perspektívne vynakladanie prostriedkov na technickú infraštruktúru •vytvorenie ponuky využiteľných voľných plôch k rozvoju všetkých funkcií, vrátane hospodárskej základne obce.
 • Place of implementation: Martin, Horný Kalník, Dolný Kalník, Žabokreky, Dražkovce, Záborie, Diaková (okres: Martin)
 • Competent authority: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Procurer: Obec Dražkovce, Obecný úrad Dražkovce 45, 038 02 Dražkovce
 • Procurer´s identification number: 00316628
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  02.10.2020
  Text of Strategy document
  01.10.2020
  01.10.2020