Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky 2016

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom zmien a doplnkov Územného plánu mesta Levoča 2016 je zmena časti funkčného plochy občianskej vybavenosti na funkčnú plochu rodinných domov v lokalite bývalej strelnice.
 • Place of implementation: Levoča (okres: Levoča)
 • Competent authority: Okresný úrad Levoča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Majstra Pavla 59, 05401 Levoča
 • Procurer: Mesto Levoča
 • Procurer´s identification number: 00329321
 • Approving authority: Mestské zastupiteľstvo Levoča
 • Documents

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.