Preskočit na obsah

Ubytovacie zariadenie pre zdravotnícky personál

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti sú dva objekty ubytovacích zariadení pre zdravotnícky personál s potrebným počtom parkovacích miest.
 • Place of implementation: Bratislava - Lamač (okres: Bratislava IV)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Ubytovne s. r. o., Digital Park II., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 50316648
 • Permitting authority: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  08.04.2019
  Notice of change of the proposed activity
  08.04.2019
  08.04.2019
  Decision before it enters into force
  22.07.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  28.08.2019